Työnohjaus & coaching


Tehtäväni on kannustaa asiakasta kasvamaan täyteen mittaansa.

Menetelmä on syvällisesti vaikuttavaa ammatillista kehittymistä ja muutokset ovat pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työn tulos.

Asiakas hyötyy mm ammatti-identtiteetin ja perustehtävän selkeyttämisestä ja vahvistumisesta, työtyytyväisyyden, työnilon, yhteistyökyvyn ja itsetuntemuksen kasvusta sekä omien voimavarojen tiedostamisesta ja niiden paremmasta hyödyntämisestä.

Organisaatio puolestaan hyötyy motivaation, sitoutuneisuuden, laadun, luovuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden kasvusta.

Arbetshandledning & coaching


Min uppgift är att sparra kunden att växa till sin fulla potential. Metoden innebär på djupet verksam yrkesmässig utveckling och resultat åstadkoms genom långsiktigt och målinriktat arbete.

Kunden har nytta bl.a av att yrkesidentiteten och primäruppdraget stärks och blir klarare, arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, samarbetsförmåga och självkännedom växer och deltagarna blir mera medvetna om och kan effektivare använda sina resurser.

Organisationen å sin sida har nytta av att motivation, kvalitet, kreativitet, effektivitet och resultat växer.